عملکرد Load Balancing:

به طور کلی Load Balancer بین یک Client و Host قرار می‌گیرد. هنگامیکه یک Host با اختلال مواجه شده و یا Fail شود، سرویس load balancer این مشکل را شناسایی کرده و سریعا درخواستهایClient های مربوط به آن Host خارج از دسترس را به سمت Hostهای سالم راهنمایی و یا در واقع Route می‌کند. باید در نظر داشت که این پروسه به صورت اتوماتیک انجام می‌شود، بدین طریق که تمامی Connectionهای مربوط به Host مختل، قطع شده و در ادامه کار آن Clientها به Host سالم ارتباط داده می‌شوند. این پروسه بدون اینکه کاربر متوجه این اختلال گردد، رخ می‌دهد. بنابراین در مجموع در دسترس بودن سرویس نسبت به حالتی که یک سرور تنها به درخواستها پاسخ می‌دهد، به حداکثر رسیده و نهایتا قطعی سرورها به حداقل می‌رسد. تمامی پروسه شناسایی هاست مختل شده تا مسیر دهی مجدد و ایجاد ارتباط با Host سالم در کمتر از ۱۰ ثانیه رخ می‌دهد، از این رو کاربر به هیچ عنوان با قطعی سرویس ناشی از Down بودن یک سرور مواجه نخواهد شد.