عملوند و عملگر:

۱.عملگرها سمبل ها یا نمادهایی هستند که اتفاق افتادن یک عمل خاص مثل ضرب یا تقسیم ویا جمع را

در کد ما انجام میدهند. به طور خلاصه عملگر ها روی عملوندها کار انجام میدهند.