هوشمندی bridge   به این دلیل بود که در درون خود یک جدول داشت که مشخص می کرد که هر پورت  از bridge که به کدام hub متصل شده است.

زمانی که یک collision  در طبقه ی اول رخ می داد  در نهایت به پورت ۱ در bridge می رسید. و bridge  آن collision (ولتاژ ) را به پورت بعدی انتقال نمی داد   و collision رخ داده به pc های متصل به hub طبقات بعدی انتقال نمی یافت و این امر باعث افزایش performance  شد.