بعضی از علامت های روی صفخه کلید:
علامت @     ات ساین at sign
علامت  #   شارپ number
علامت $ دلار
علامت ^ توان ریاضی
علامت & اند and

علامت * ستاره یا ضرب ریاضی
علامت __ زیرخط دار underline
علامت / اسلش jrsdl vdhqd
علامت . دات   نقطه
علامت % درصد
علامت های فوق بیشتر در زبانهای برنامه نویسی کاربرد دارند/