علامت های اختصاری در html

&
<br>
&copy;
<br>
&reg;
<br>
&trade;
<br>
&dagger;
<br>
&raquo;
<br>
&laquo;
<br>

<br>
&deg;
<br>
&frac14;
<br>
&frac12;
<br>
&frac34;
<br>
&middot;
<br>
&iexcl;
<br>
&euro;
<br>
&pound;
<br>
&divide;
<br>
&radic;

vs