اولین و ساده ترین راه نمایش اعداد صحیح علامتدار روش علامت-مقدار(sign-magnitude) است.

طول نمایش به دو بخش تقسیم می شود: یک بیت (طبق قرارداد کلی سمت چپ ترین بیت) به عنوان بیت علامت کنارگذاشته می شود و بقیه بیت ها مقدار مطلق عدد را نشان می دهند.

yyt

مثال. نمایش دو عدد +۳۶ و -۳۶ به روش علامت-مقدار.

Decimal: +36
Binary: 00100100b
= ۲۴h
Decimal: -36
Binary: 10100100b
= A4h

در این روش اعداد منفی مانند اعداد مثبت نمایش داده می شوند با این تفاوت که در بیت علامت رقم ۱ را قرار می دهیم. یعنی برای منفی کردن یک عدد کافی است بیت علامت عکس می شود.

با طول نمایش ۸ بیت، بزرگترین عدد قابل نمایش ۰۱۱۱۱۱۱۱ یا +۱۲۷ و کوچکترین عدد ۱۱۱۱۱۱۱۱ یا -۱۲۷ است.

به طور کلی اگر طول نمایش m باشد اعداد قابل نمایش در بازه [-(۲m-1-1),2m-1-1] قرار می گیرند

این روش ساده است، اما دارای دو اشکال عمده است:

• دو نمایش مختلف برای مقدار صفر وجود دارد: -۰ (۱۰۰۰۰۰۰۰) و +۰ (۰۰۰۰۰۰۰۰). درحالیکه صفر نه مثبت است و نه منفی و هردو نمایش باید یکسان عمل کنند. این منطق محاسباتی پردازنده را پیچیده می کند.
• سخت افزار پیچیده تر برای عملیات جمع و تفریق و غیره نیاز دارد و برای عمل تفریق باید مدار جداگانه ای طراحی شود. برای مثال اگر دو عدد +۳۶ و -۳۶ در مقال فوق با هم جمع باینری شوند عدد -۷۲ بدست می آید درحالیکه عمل تفریق باید انجام گیرد و نتیجه باید صفر شود.