عبارت TOP برای مشخص کردن تعداد رکوردهایی که می خواهیم برگردانده شود استفاده می شود.

عبارت TOP در جداول بزرگ با هزاران رکورد می تواند بسیار مفید باشد. بیرون کشیدن تعداد زیادی از رکوردها می تواند روی عملکرد بسیار مؤثر باشد.

نکته: تمام سیستم های پایگاه داده از TOP پشتیبانی نمی کنند.

فرم عبارت TOP:

top