عبارت منطقی مجموعه‌ای از عبارات محاسباتی و قیاسی است که در آن حداقل یک عملگر منطقی نیز به کار رفته است. معمولاً این گونه عبارات از دو گروه قبلی پیچیده‌ترند. در اغلب زبانها، عبارات قیاسی که در طرفین عملگر منطقی قرار می‌گیرند باید در داخل پرانتز محصور شوند.
مثال نمونه‌‌هایی از عبارات منطقی در جدول  نشان داده شده است.

cvcc