صفات خاصه attribute :
انواع موجودیت ها entity types توسط صفات خاصه مربوط به خودشان از یکدیگر متمایز میشوند . به عبارت دیگر عاملی که مسبب تمایز دو موجودیت در یک محیط عملیاتی میشود صفت خاصه ان موجودیت است .
مثلا صفت خاصه استاد : مدرک . سابقه تحصیل . درجه استادی . نام . نام خانوادگی میتواند باشد .