شی Date :
از این شی برای دستکاری و کار با تاریخ و زمان استفاده می شود . به طور کلی هر متغیری از نوع تاریخ و زمان نمونه ای از شی Date خواهد بود .