شیء EventSource

در مثال بالا از رویداد onmessage برای دریافت پیام، استفاده شده است. اما رویدادهای دیگری که در دسترس اند شامل موارد زیر است:

mn