شکل کلی تعریف و نمایش دکمه فرمان AdRotator در صفحه های ASP.Net به صورت زیر است

sym