شکستن یک خط کد

با استفاده از “\” می توانید یک خط کد را بشکنید. مثال زیر بدرستی نمایش داده خواهد شد:

dan

یک خط کد را مانند زیر نمی توانید بشکنید:

bz