شیء localStorage

این شیء داده ها را برای زمان نامحدودی ذخیره می کند. این داده ها زمانی که مرورگر بسته شود حذف نخواهد شد و روز بعد، هفته بعد و حتی سال بعد در دسترس خواهد بود.

چگونگی ایجاد و دسترسی بهloaclStorage

nb

توضیح مثال:

ابتدا یک شیء loaclStorage با نام “lastname” و مقدار “Smith” ایجاد شده است.
در ادامه مقدار “lastname” را بازیابی می کنیم و سپس محتوای عنصر با شناسه “result” را با آن مقداردهی می کنیم.

توجه: داده ها همیشه بصورت رشته ای ذخیره می شوند. بیاد داشته باشید که در صورت نیاز باید آنرا تبدیل کنید.

در مثال زیر، تعداد دفعات کلیک کاربر روی یک دکمه را نشان می دهد. در این کد برای اینکه بتوان شمارنده را افزایش داد، مقدار رشته ای به عددی تبدیل شده است:

ekl

cl