شناسه:
شناسه ها دستوراتی هستند که در درون خود تگ و بعد نام تگ آمده و برخی خصوصیات تگ را توصیف می کنند.
برای مقدار دهی به شناسه ها از علامت = استفاده کرده و مقدار را بین ” ” قرار می دهیم.
برخی شناسه ها اختیاری بوده و بر خی دیگر اجباری بوده و حتما در تعریف تگ باید آورده شوند. مثلا شناسه src در تگ img که برای قرار دادن عکس استفاده می شود، یک شناسه اجباری است. و یا شناسه bgcolor یک شناسه اختیاری بوده که در تگ body به کار می رود و برای تعریف رنگ پس زمینه می باشد:

jj

به این نکته توجه داشته باشید که اگر ما در html نویسی اشتباهی داشته باشیم، فایل ما در مرورگر اجرا خواهد شد و هر جا که مشکلی مجود داشته باشد(مثلا اشتباهات تایپی) مرور گر آن را نادیده می گیرد و به سراغ تگ بعدی می رود