شبیه سازی بارش باران javascript

کد HTML :

canvas

کدهای CSS :

za

کدهای Javascript :

bbv

return

cop

return

vec

cz

vc

th

nn

pos

draw

shu

int