AUTHENTICATION چیست؟

با توجه به اینکه  هر کاربری  برای کار کردن در شبکه باید خود را به سیستم معرفی کند کامپیوتر در هنگام ورود هر شخص  نام و رمز عبور کاربران را می پرسد و پس از بررسی کردن آن در صورتی که  آن فرد در شبکه تعریف شده و شناخته شده باشد در خواست راه یافتن آن به شبکه توسط سیستم پذیرفته می شود که به این کار  authentication    گفته می شود.

Authentication:  اعتبار سنجی به صورت  پراکنده می باشد زمانی که می خواهیم authenticaton داخل  شبکه های workgroup صورت بگیرد باید در داخل sam یا lsd آن user ها را تعریف کنیم. و برای آن password بگذاریم.

در واقع کامپیوتر با انجام بررسی مشخصات فرد عمل authentication را انجام می دهد این کار در حقیقت همان  login کردن در شبکه است  موضوع این است که بدانیم صحت نام کاربری  و رمز مربوطه و میزان دسترسی افراد به شبکه در کجا ثبت و نگهداری می شود.

زمانی که pc  به pc دیگری متصل می شودword username & pass پرسیده می شود  وزمانی کهname user و password  که کاربر می زند با username و passwordکه در sam تعریف شده است یکی باشد فرد مجاز است که بتواند Login انجام دهد.

security account manager) —SAM ) یا (LSD–( local security database