شبکه ها از لحاظ وسعت جغرافیایی به سه دسته تقسیم می شوند
۱_شبکه های LAN(Local Area Network) که محدوده جغرافیای کوچکی مثل یک اداره یا یک ساختمان را در بر می گیرند
۲_شبکه هایMetropolitan Area Network)MAN( که محدوده جغرافیای به وسعت یک شهر را در بر می گیرند
۳_شبکه های WAN(Wide Area Network) که محدوده جغرافیای را در حد یک کشور و یا یک قاره در بر می گیرند