شبکه اجتماعی wall(دیوار)
قسمتی از پروفایل کاربران است که عملاً کارآیی یک دیوار را دارد. سایر اعضا و کاربران شبکه‌های اجتماعی قادرند بر روی دیوار شما مطالبی بنویسند، یا لینک، عکس، ویدئو و یا یک فایل صوتی را به اشتراک بگذارند.