Chicklet (چیکلت)
دکمه‌های کوچکی هستند که به عنوان نماد دنبال کردن RSS ها استفاده می‌شود. معمولاً  این دکمه‌ها نارنجی‌رنگ بوده و حالتی گرافیکی دارند. می‌توان برای سهولت، آنها را در نرم‌افزارها یا پایگاه‌های آراس‌اس خوان مثل «فیدبرنر(۱۰)» کشیده و رها کرد.