شبکه ها به چند ددسته تقسیم میشوند

شبکه های نقطه به نقطه ( Peer To Peer ) که نام دیگر آنها Work Group می باشد .
**) شبکه های Server based که به آنها Clinet / Server نیز می گویند .