سوئیچ پشته پذیر (Stackable) چیست؟

سوئیچ های پشته پذیر می توانند تا چند واحد رساناهای فیزیکی یا ترجیحاً اترنت گیگا (۱۰۰۰) را پشته نمایند. در شبکه های خیلی بزرگ از قابلیت پیشرفته پشته پذیری، برای مدیریت سوئیچ ها بر روی یک آدرس IP واحد استفاده می نمایند. این توانایی باعث می شود مدیریت شبکه ساده تر شود.