منظور از سوئیچ هوشمند (Intelligent) چیست؟

منظور از سوئیچ هوشمند، سوئیچی است که قابل مدیریت باشد و بتوان آن را با RMON، SNMP، Web Browser و غیره مدیریت کرد.