سه پارامتر ورودی شیء ()Event.observe:

پارامتر اول (window): شیء DOMی است که می خواهید روی آن کار کنید.
پارامتر دوم (load): رویدادی است که می خواهید به ازای آن کاری انجام شود.
پارامتر سوم (myFunction): تابعی است که می خواهید صدا زده شود.