سه قابلیت و سرویس پایه توسط IEEE برای شبکه‌های محلی بی‌سیم تعریف می‌گردد :
ـ Authentication
ـ Confidentiality
ـ Integrity