سلکتورfirst

این سلکتور بیشتر با بقیه سلکتور ها استفاده میشه.به این معنی که اولین عنصر رو در بر میگیره.

nea