سلکتورattribute

عناصری انتخاب میشن که خاصیت مشخص شده در براکت رو داشته باشن

wff