سلکتور *

این سلکتور تمام تگهای HTML رو در بر میگیره.

hhu

گر با یک عنصر دیگه ترکیب بشه تمام زیر محموعه (فرزندان) عنصر اصلی رو در بر میگیره.

hgg