سلکتور visible

عناصری که در حال نمایش هستند رو انتخاب میکنه

visibl