سلکتور empty

عناصری که فرزند یا متن ندارند رو انتخاب میکنه .

empty