سلکتور . (dot) برای انتخاب یک تگ HTML  بایک class مشخص استفاده میشه.

sel