سلکتور شارپ برای انتخاب یک عنصر HTML با یک آی دی مشخص استفاده میشه.
تگ div زیر رو در نظر بگیرید :

cz

با استفادده از سلکتور زیر میتونیم به این تگ دسترسی داشته باشیم :

vzc