سطوح استاندارد

استاندارد هسته دابلین شامل دو سطح می‌شود: ساده و صلاحیت‌دار. هسته دابلین ساده شامل ۱۵ عبارت  می‌شود. در حالی که هسته دابلین صلاحیت دار سه عبارت ( مخاطب یا Audience، مبدا یا Provenance، و صاحب حق یا RightHolder) را نیز در خود جای داده است.

همین‌طور دسته‌ای از عناصر اصلاح شده ( به نام صلاحیت دهندگان) نیز وجود دارند که معنای متفاوت هر عبارت را مشخص می‌کنند. این معناها می‌تواند به کشف منابع کمک کنند.