در جملات فوقالذکر مشاهده کردید که ما با تعداد محدودی ساختمان داده روبرو هستیم. اما ما‬ مجبورنیستیم که با این ساختمان داده ها بسوزیم و بسازیم. بلکه این ساختمانهای داده سنگ بنای‬ چندین ساختمان داده دیگر هستند که هر کدام کاربرد و پیچیدگیهای خاص خود را دارند از آنجمله می‬ توان موارد زیر را نام برد:

‫۱٫لیست های پیوندی‬
‫۱٫یکطرفه‬
‫۲٫دوطرفه‬
‫۳٫حلقوی‬

‫۲٫صف ها‬
‫۱٫صف های دو طرفه‬
‫۲٫صفهای با اولویت‬

‫۳٫درختها‬
‫۱٫دودویی‬
‫۲٫دودویی جستجو‬
‫۳٫درختهای دو-سه‬