ساختار URL چگونه بنا مى شود؟
ساختار یک سند URL به صورت زیر است:
Type:\\inter.net.address/directory//filename
کلمه Type (نوع) اشاره بر نوع Internet server دارد که شروع کننده یک URL است.http براى web server است که مخفف است که مخفف hyper text transfer prorocol مى باشد.
FTP
مخفف کلمات File Transfer protocol که به FTP ناشناس شهرت دارد و آرشیوى از فایلهاست.