ساختار های کنترلی دوتا هستند :

۱٫بررسی شرط if

۲٫حلقه ها و تکرار while-for