ساختار داخلی DOM مشابه چیست ؟ ساختار فوق مشابه یک درخت با  شاخه ها  و برگ هائی    است .  برخی از شاخه ها  ممکن است دارای شاخه های دیگری  باشند. همانگونه که در مقاله ده نکته در رابطه با XML ، اشاره گردید ، یک سند XML دارای  المان هائی است که  مناسب است  در این مقطع و از این زاویه به آنها شاخه گفته شود. بنابراین  DOM شامل مجموعه ای از المان ها است . البته ، اغلب برنامه نویسان به آنها  ” گره ” و یا ” گره فرزند ” می گویند. گره ها ممکن است دارای یک مقدار، تهی و یا شامل سایر گره های فرزند باشند .  المان ، گره ، گره های فرزند عملا” در بردارنده مفاهیم مشابه ای می باشند .