ساختار داخلی سوئیچ همانند ماتریس (mesh)  می باشد  در این ساختار هر پورت برای ارتباط با پورت های دیگر

یک مسیر جدا گانه دارد  برای مثال هر پورت برای ارتباط با پورت های دیگر یک مسیر جدا گانه دارد. برای مثال پورت ۱ با ۳ یک مسیر جدا دارد و پورت ۳ ب ۱ هم یک مسیر دیگر دارد.

در این حالت هر پورت می تواند fullduplex باشد و باعث می شود.که performance آن فوق العاده افزایش پیدا کند.

اصطلاحا به ساختار داخل سوئیچ mesh گفته می شود.یعنی هر پورت از سوئیچ برای ارتباط با پورت دیگر یک مسیر جداگانه دارد. یعنی هر پورت از سوئیچ داخل یک collision domain  قرار دارد.