با سلام با ساختارهای تکرار (python loops) در خدمتتون هستم.همانطور که میدانید ساختارهای تکرار در همه زبانها جطو اصول پایه ای یک زبان برنامه نویسی است .در کل، دستورات به ترتیب اجرا می شوند: در یک تابع ابتدا دستور اول، سپس دستور دوم و به همین ترتیب ادامه می یابد . اما گاهی لازم است مجموعه دستورات داخل یک قطعه کد بارها تکرار شود.

از ساختار کنترلی حلقه ها در برنامه نویسی، برای اجرای مجموعه ای از دستورها به تعداد دفعات لازم یا تا زمانی که یک شرط معین درست و برقرار باشد، استفاده می شود .
در حلقه ، هنگامی که مجموعه دستورات حلقه به طور کامل اجرا می شوند، برنامه بار دیگر به ابتدای مجموعه دستورات حلقه رفته و در صورت برقرار بودن شرط حلقه، یکبار دیگر دستورات آن به طور کامل اجرا می کند.

Python آموزش

زبان برنامه نویسی پایتون دو حلقه ی for و whileپشتیبانی می کند که هریک در زیر تشریح شده:

حلقه

شرح

while loop

در این نوع حلقه ، مجموعه دستورالعمل ها به تعداد معلوم و مورد نیاز ، تا زمانی که شرط مشخص شده صحیح می باشد، تکرار خواهد شد . این حلقه قبل از اجرای دستورات بدنه ی حلقه، شرط را بررسی می کند.

for loop

در این نوع حلقه ، مجموعه دستورالعمل ها به تعداد معلوم و مورد نیاز تکرار خواهد شد .

nested loops

(حلقه های تودرتو)

می توان درون یک حلقه ی while، do ..while و for یک یا چند حلقه ی دیگر گنجاند.

دستورات کنترلی حلقه ها

دستورات کنترلی اجرا را از روال عادی خود خارج کرده و تغییراتی در آن بوجود می آورد. پس از اینکه اجرا آن حوزه یا scope را ترک می کند، تمامی اشیایی که به صورت خودکار در آن حوزه بوجود آمده بودند، از بین خواهد رفت.

دستور کنترلی

شرح

break statement

از دستور break برای خروج کامل از ادامه اجرای دستورات یک حلقه در صورت بر قرار بودن شرط تعیین شده برای آن استفاده می شود .

continue statement

از دستور continue ، برای خارج شدن از ادامه اجرای یکبار دستورات حلقه و پرش به گام بعدی حلقه استفاده می شود .

pass statement

دستور pass در زبان پایتون زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یک دستور از لحاظ ساختار برنامه نویسی مورد نیاز باشد ، اما شما هیچ فرمان یا کدی را برای اجرا لازم نداشته باشید .

دستور break

دستور break در زبان پایتون ، حلقه جاری را به پایان رسانده و درست همانند break سنتی موجود در C، اجرا را از دستور بعدی از سر می گیرد .

بیشترین کاربرد break زمانی است که اتفاقی در خارج از حلقه رخ داده است که خروج سریع از حلقه را می طلبد .

دستور break را می توان در هر دو حلقه while و for استفاده نمود .

در صورت استفاده از حلقه های تودرتو، دستور break اجرای درونی ترین حلقه را متوقف کرده و به اجرای دستور بعدی پس از قطعه کد می پردازد.

نحوه ی نگارش:

Break

Python آموزش

مثال:

for letter in ‘Python’: # First Example

if letter == ‘h’:

break

print ‘Current Letter :’, letter

var = 10 # Second Example

while var > 0:

print ‘Current variable value :’, var

var = var -1

if var == 5:

break

print “Good bye!”

نتیجه ی زیر را بدست می دهد:

Current Letter : P

Current Letter : y

Current Letter : t

Current variable value : 10

Current variable value : 9

Current variable value : 8

Current variable value : 7

Current variable value : 6

Good bye!

دستور continue در زبان برنامه نویسی پایتون

دستور continue از روی تمامی دستورهای باقی مانده در تکرار جاری حلقه پریده و کنترل را به بالای حلقه بازمی گرداند (انتقال می دهد) .

دستور continue را می توان در هر دو حلقه while و for بکار برد .

نحوه ی نگارش:

continue

نتیجه:

Python آموزش

for letter in ‘Python’: # First Example

if letter == ‘h’:

continue

print ‘Current Letter :’, letter

var = 10 # Second Example

while var > 0:

print ‘Current variable value :’, var

var = var -1

if var == 5:

continue

print “Good bye!”

نتیجه:

Current Letter : P

Current Letter : y

Current Letter : t

Current Letter : o

Current Letter : n

Current variable value : 9

Current variable value : 8

Current variable value : 7

Current variable value : 6

Current variable value : 4

Current variable value : 3

Current variable value : 2

Current variable value : 1

Current variable value : 0

Good bye!
دستور pass

دستور pass در زبان پایتون زمانی بکار می رود که یک دستور از لحاظ ساختار برنامه نویسی مورد نیاز است، اما شما هیچ فرمان یا کدی را برای اجرا لازم نداشته باشید .

دستور pass ، یک عملیات تهی می باشد؛ بدین معنا که هنگام اجرای آن هیچ اتفاقی نمی افتد.

دستور pass همچنین در جاهایی که کد شما بعدا نوشته خواهد شد ، اما هنوز نوشته نشده است، بسیار مفید می باشد : ( به عنوان مثال ، در stub ها).

نحوه ی نگارش:

pass

#!/usr/bin/python

for letter in ‘Python’:

if letter == ‘h’:

pass

print ‘This is pass block’

print ‘Current Letter :’, letter

print “Good bye!”

نتیجه:

Current Letter : P

Current Letter : y

Current Letter : t

This is pass block

Current Letter : h

Current Letter : o

Current Letter : n

Good bye!