یکی دیگر از انوع رویداد ها در زبان برنامه نویسی جی کوئری رویداد toggle است که رویداد toggle بین دو افکت ( ) show و افکت ( ) hide تغییر وضعیت می دهد .

رویداد toggle وضعیت نمایش و یا عدم نمایش عنصر مورد نظر رابر روی صفحه می سنجد . اگر عنصر در حال نمایش باشد آن را با استفاده از متد Hide مخفی کرده و اگر عنصر مخفی باشد آن را با استفاده از متد Show نمایش می دهد . این متد برای عناصری که از ابتدای اجرای صفحه مخفی تعیین شده اند ، کار نمی کند .

شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

selector : تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم افکت ( ) toggle ، بر روی آن اجرا شود .
speed : این پارامتر تعیین کننده سرعت انجام افکت و تغییر حالت عنصر از حالت اول به دوم است . استفاده از این پارامتر اختیاری است .
انواع مقادیر ممکن عبارتند از :
۱) MiliSecond : مدت زمان اجرای افکت بر حسب میلی ثانیه .
۲) Slow : سرعت آهسته
۳) Fast : سرعت زیاد
easing : این پارامتر تعیین کننده سرعت انجام افکت در ابتدا و انتهای آن است . استفاده از این پارامتر اختیاری است .
انواع مقادیر ممکن عبارتند از :
۱) Swing :سرعت انجام افکت در ابتدا و انتهای فرایند آهسته ولی در وسط آن زیاد است .
۲) Liner : سرعت در کل طول فرایند یکسان است .
function : به وسیله این پارامتر می توانیم یک تابع را تعیین کنیم ، تا در پایان انجام افکت ( ) toggle ، اجرا شود .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .

مثال زیر کاربرد رویداد toggle را نشان میدهد :