در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد select را شرح میدهیم.

رویداد select زمانی اتفاق می افتد که متن موجود در یک کادر متن ( textfield ) یا textarea ، انتخاب شود .
این رویداد دو کار را انجام می دهد :

باعث بروز و رخ دادن رویداد select برای یک کادر متن می شود . یعنی همانند این است که متن آن را انتخاب نماییم :

;() selector ” ).select”)$

selector : تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم متن آن را انتخاب نماییم .

در صورت انتخاب متن یک کادر متن ، این رویداد رخ می دهد . می توان تابعی را تعیین نمود تا در هنگام رخ دادن این رویداد اجرا شود .
شکل کلی استفاده از این رویداد به صورت زیر است :

; ( selector ” ).select ( function” )$

selector : تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم متن آن را انتخاب نماییم و یا متنش انتخاب می شود .

مثال زیر کاربرد رویداد select را نشان میدهد :

}()input”).select(function”)$
;(“!alert(“Text marked
;({