در ادامه آموزش رویدادها در زبان جی کوئری به رویداد ()ready می رسیم که باید کامل با آن آشنا شویم. در این آموزش به همراه یک مثال کوچک این رویداد را با هم یاد خوایم گرفت.

رویداد ( ) ready در یک صفحه وب زمانی اتفاق می افتد که شی DOM به طور کامل لود شده و همچنین صفحه نیز به طور کامل لود شده باشد ( حتی تصاویر آن ) .
به دلیل اینکه رویداد ( ) ready پس از لود شدن کامل صفحه اتفاق می افتد ، مکان مناسبی برای قرار دادن کدها و توابع jQuery است .
شما می توانید رویدادها و توابعی که می خواهید به محض تمام شدن عملیات load صفحه ، اجرا شوند را در این تابع قرار دهید .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

; ( document ).ready ( function )$

یا می توان بدون به کار بردن نام سند بر روی صفحه جاری نیز ، تابع را اجرا نمود .

; ( function )$

document :این پارامتر تعیین کننده صفحه یا سندی است که می خواهیم تابع در آن اجرا شود . مقدار documnet به صفحه جاری اشاره دارد .
function :نام تابعی است که می خواهیم به محض لود شدن صفحه ، اجرا شود .

مثال زیر کاربرد رویداد ( ) ready را نشان میدهد:

<script type=”text/javascript”>
$}()(document).ready(function)$
$}()(“button”).click(function)$
;(“div”).animate({left:”100px”},”slow”)$
;(“div”).animate({fontSize:”3em”},”slow”)$
;}(
;}(
</script>

این رویداد زمانی اجرا می شود که صفحه وب ما بطور کامل بارگذاری شود