در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mouseenter را شرح میدهیم.

رویداد mouseenter زمانی اتفاق می افتد که اشاره گر ماوس وارد محتوای تگ html می شود.
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

(selector).mouseenter(function)$

مثال زیر کاربرد رویداد mouseenter را نشان میدهد.

}()p1″).mouseenter(function”#)$
;(“!alert(“You entered p1
;({

وقتی که اشاره گر ماوس وارد محتوای تگ html می شود.