رویداد blur در jQuery زمانی اتفاق می افتد که کنترل یا عنصر مورد نظر فوکوس برنامه را از دست می دهد . می تولنید کدها و توابع مورد نظر خود را طوری طراحی کنید که در هنگام رخ دادن این رویداد ، اجرا شوند .

شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

;{…selector ” ).focus ( function ( ) { … some code”)$

selector : selector عنصر مورد نظری است که فوکوس برنامه را از دست می دهد . مثل یک کادر ورود متن که پس از پرکردن آن توسط کاربر و کلیک بر روی چیزی دیگر ، فوکوس را از دست می دهد .

function : این تابع کد دستوری است که می خواهیم در هنگام رخ دادن رویداد ، انجام شود .

مثال زیر کاربرد رویداد blur را نشان میدهد :

}()input”).blur(function”)$
;(this).css(“background-color”,”#ffffff”)$
;({

زمانیکه عنصرمورد نظر از فرم فاکوس را از دست می دهد