رویدادهای پنجره
فقط در body,frameset معتبر است.

scr