به وسیله تابع های خاصی در جاوا اسکریپت ، می توانید کاری کنید که کدهای شما در دوره های زمانی معین تکرار و اجرا شوند و یا یک کد و تابع پس از گذشت زمان معینی از لود شدن صفحه اجرا شود .
به این توابع در جاوا اسکریپت ، تابع های زمانی می گویند .
استفاده از تابع های زمانی در جاوا اسکریپت بسیار ساده است . دو تابع اصلی برای کار با رویدادهای زمانی در جاوا اسکریپت عبارتند از :

( ) setInterval : این تابع پس از گذشت یک مدت زمان معین ، به صورت دوره ای و متناوب ، یک تابع تعیین شده برای آن را اجرا می نماید .
( ) setTimeout : این تابع پس از گذشت مدت زمان تعیین شده برای آن پس از لود شدن صفحه ، فقط یکبار کد تابع مربوط به خود را اجرا می کند .

( ) setInterval و ( ) setTimeout ، متدهای شی HTML DOM Window هستند .