. رویدادهای مهم شی location :

در لیست زیر رویدادهای شی location قرار دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر و مثال های عملی بر روی نام آنها کلیک کنید :

utt