در لیست زیر رویدادهای شی location قرار دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر و مثال های عملی بر روی نام آنها کلیک کنید :
نام رویداد     شرح
assign ( ): این متد یک صفحه جدید ، که آدرس آن را در پرانتز مقابل آن تعیین کرده اید ، باز می کند .
reload ( ): این متد یک صفحه جدید ، که آدرس آن را در پرانتز مقابل آن تعیین کرده اید ، باز می کند .
replace ( ): این متد یک صفحه جدید ، که آدرس آن را در پرانتز مقابل آن تعیین کرده اید ، باز می کند .