در این قسمت دستورات اصلی پایتون رو تک تک معرفی میکنیم.

دوستان همیشه برنامه های پایتون به این شکل نیست که ما از قبل یکسری عملیات و متغییر مشخص کنیم وفقط از پایتون بخواهیم که برای ما خروجی

را محاسبه کرده و نشان دهد.ما در برنامه های خودمون نیاز به تصمیم گیری و تغییر در انجام بعضی از دستورات را نیز داریم که به این کارها فرایند کنترل

برنامه یا روند کنترل برنامه نیز میگن.