در نمایش مکمل یک اعداد مثبت به صورت معمول مانند یک عدد بدون علامت با بیت علامت صفر نشان داده می شوند. درحالیکه برای منفی کردن عدد از هر بیت مکمل۱ گرفته می شود؛ یعنی صفر به یک و یک به صفر تبدیل می شود.

مثال. نمایش مکمل ۱ عدد -۹۷ با طول نمایش ۸ بیت

Decimal: -97
Binary: 01100001b
۱’s Compl.: 10011110b
= ۹Eh

توجه کنید که بیت علامت به طور خودکار با عمل مکمل گیری تغییر می کند و در نتیجه با دو بار گرفتن مکمل ۱ از یک عدد مجددا انتظار می رود همان عدد اول نتیجه شود.

عمل جمع در نمایش مکمل۱ مانند جمع دو عدد بدون علامت انجام می شود.

بازه اعداد قابل نمایش در این روش نیز [-(۲m-1-1),2m-1-1] است.

در این روش دو نمایش برای عدد صفر وجود دارد (۰۰۰۰۰۰۰۰) +۰ ، (۱۱۱۱۱۱۱۱) -۰ و محاسبات با اعداد مکمل۱ پیچیده است. اما برای عمل تفریق از مدار جمع می توان استفاده کرد.